Homepage

Solomon Grundy

Homepage
Webmasters FAQs The Armada Our Galleries Subspace Links Webmasters ID 9801.30


Dieser Text ist hier lokal gespiegelt vom
ITABASHI Klingon Informat!
(http://www.asahi-net.or.jp/~VZ4S-KUBC/tlhindex.html)

Solomon ghuranDI'

--- tera' * Mother Goose *vo' ---
QIchDaj 'IHmoHlu'meH, pab Dejlu'pu' net tu'bej.
Solomon ghuranDI',
yInDaj tlhap jaj wa'DIch,
nentay tlhap jaj cha'DIch,
tlhogh Quch tlhap jaj wejDIch,
muvmoH tlhap jaj loSDIch,
may' ral tlhap jaj vaghDIch,
Hegh yoH tlhap jaj javDIch,
woDlu' tlhap jaj SochDIch,
Dochvammo' rInchoH
Solomon ghuranDI'.
,mughta'bogh *SIng*.
...HIDjolev

Doch 2-DIch. tera' DIS 1995 jar 12-DIch jaj 10-DIch.


Homepage Was ist Khemorex Klinzhai? FAQs Die Armada Foto-Galerien Subspace Links
Webmasters of Khemorex Klinzhai! Last update: ID 9801.30